soutěž 2. místo, 2019, v procesu plánování
Jičín je město obklopené rozmanitou krajinou Podkrkonoší, Prachovských skal, vulkanických kuželů i rovin Polabí. Park vzniká v dosud nezastavěném území (niva řeky Cidliny), v klínu mezi městským sídlištěm a průmyslovou zónou. Břehy Cidliny reprezentují úsek rovinné polabské krajiny, která je vtažena až do samého středu města. Jedná se o urbanisticky významný celek, jeden z pěti krajinných klínů, které spájí centrum města Jičína s volnou krajinou. Návrh pracuje s motivem rozhraní města a přírody, nabízí prostor pro množství volnočasových aktivit, hry, sport i odpočinek, současně ponechává území přírodní charakter nivní krajiny.

Aktivním rozhraním mezi městem a krajinou se stává cyklistická a pěší promenáda, která prochází parkem od severu k jihu. Podél promenády se v návaznosti na ulici Sokolovskou nachází zpevněný plácek s kavárnou, dětským hřištěm a multifunkčním travnatým hřištěm. Prostranství s kavárnou akcentuje jeden z významnějších vstupů do parku. Toto místo se stává kulturním centrem parku a místem setkávání. Řeka je v této části zpřístupněna pobytovými schody. Směrem k jihu se v parku nachází plochy dětských a workoutových hřišť, louka pro venčení psů, menší ovocné sady a malé komunitní zahrádky určené pro obyvatele okolních domů. Cestu parkem završuje sáňkovací kopec s vyhlídkou na vrchu, který tvoří dominantu celého území a umožňuje návštěvníkům rozhled napříč parkem i okolní krajinou, důležité pohledové osy v území jsou v návrhu a v rozmístění jednotlivých prvků zohledněny. Po celém parku jsou rozptýleny herní prvky, které poskytují zábavu i vzdělání a učí návštěvníky vztahu k přírodě a lokální ekologii. Za silničním mostem se hlavní promenáda napojuje na stávající zpevněnou cestu směrem do Čejkovic. Do budoucna by se v těchto místech mohla stáčet a vracet po druhé straně Cidliny směrem do centra města, mozaikou květnatých luk a pastvin. Vznikl by tak kvalitní rekreační vycházkový okruh kolem řeky. Hlavní promenáda je doplněna sítí zpevněných a mlatových cest, příčné spojnice spojují park se sousedící městskou zástavbou (Nové Město), vznikají zde odpočinková místa k posezení a nové přechody přes řeku.
pořizovatel: Město Jičín
rozloha: 22.0 ha