Praha
Nový vstupní areál Botanické zahrady v Praze je příležitostí pro syntézu přírody a architektury, zájmů veřejnosti a odborníků, příležitostí pro vytvoření živého městského prostoru naplněného množstvím osvětových, vzdělávacích a prezentačních aktivit.Srovnání plochy parteru do roviny, vytvoření urbanistické hrany nad městem, její dotvarování subtropickým skleníkem, ponechání a podpora biokoridoru, posunutí vstupu / hranice veřejné a chráněné (oplocené) části zahrady jižněji, prostupnost plochy do všech stran a její navázání na existující síť pěších cest (otisk stromu), vyřešení pěstebního zázemí, koncept hospodaření svodou a energiemi, přidaná hodnota environmentální výchovy a edukativní střechy ústící do vertikální venkovní expozice / landmarku, důsledné uplatnění požadovaných komunikačních a vizuálních vazeb administrativní a veřejné části budov, využití morfologie terénu k umístění zázemí budov, důraz na kvalitní pracovní prostředí zaměstnanců, vytvoření podmínek pro nezapomenutelný všesmyslový zážitek návštěvníků, nová vyhlídka a zároveň nabídka autentického místa setkávání pro lokální obyvatele jsou principy předloženého mnohovrstevnatého architektonicko – krajinářského řešení.