Předprostor městského kostela
Mittweida, Sasko, 2021
Kopec Kirchberg je topografickou dominantou města Mittweida. Úprava historického prostranství kolemkostela reflektuje složitý historický vývoj území, dokumentuje a zhmotňuje jeho změny a jednotlivé etapyvývoje. Do památkově chráněného území a budov je zasahováno pouze minimálně a s respektem. Důrazje kladen na nenásilnou integraci nově navržených prvků tak, aby nekonkurovaly stávajícím objektům.Významnou částí úprav je řešení povrchů, kde byla v maximální míře zrenovována a použita původnížulová dlažba. U kostela vzniká prostor pro setkávání, kostelní náměstí. Hlavní přístupovou cestu tvoříbezbariérové schodiště se dvěma „pruhy“. V jednom pruhu vznikají nízké tzv. jezdecké shody, v užšímpruhu bezstupňová rampa. Zábradlí, které tyto pruhy odděluje, odráží příběh kostela a symbolickyznázorňuje časovou osu od jeho založení v roce 1496 po současnost. Do jednotlivých stupňů schodištějsou integrovány krátké citáty z Bible. Autorská díla – siluety odkazují na vnitřní život kopce Kirchberg.Celý kopec je propleten sítí historických skladů a skalních sklepů a kovové objekty připomínají, co bylove sklepích kdysi uloženo: krabice, sudy, pytle a mnoho dalšího. Některé sklepní půdorysy se vyjevujív trávníku či dlažbě. Vytváří se tak „muzeum pod širým nebem“.
klient: Stadtverwaltung Mittweida
datum realizace: 2021
Special prize in the category "Open spaces on public premises" in the Saxon state competition Gardens in the City 2023