zásady zpracovávání a ochrany osobních údajů


1. předmět tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Ochrana vašich osobních údajů (dále jen "údaje") je pro nás velmi důležitá. V následujícím textu bychom vás proto chtěli podrobně informovat o tom, jaké údaje jsme shromáždili a jak tyto údaje zpracováváme nebo používáme v následujícím textu, jakož i o tom, jaká doprovodná ochranná opatření jsme přijali i po technické a organizační stránce.

2. odpovědný orgán/poskytovatel služeb
Odpovědná osoba podle čl. 4 základního nařízení o ochraně osobních údajů (Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO) a současně poskytovatel služeb ve smyslu zákona o telemédiích (TMG) je:

Rehwaldt Landscape Architects
Bautzner Str. 133
01099 Drážďany, Německo
tel: 0351-8119690
fax: 0351-8119699
e-mail: mail@rehwaldt.de

3. shromažďování a používání vašich údajů
Veškeré osobní údaje, které o vás shromažďujeme, budou shromažďovány, zpracovávány a používány pouze k uvedenému účelu. Podotýkáme, že se tak bude dít pouze v rámci platných právních předpisů nebo jinak pouze s vaším souhlasem. Rozsah a typ shromažďování a používání vašich údajů se liší podle toho, zda naše webové stránky navštěvujete pouze za účelem získání informací nebo využíváte námi nabízené služby: Pro využívání našich webových stránek pouze pro informační účely není obecně nutné, abyste poskytovali své osobní údaje. V tomto případě spíše shromažďujeme a používáme pouze ty vaše údaje, které nám automaticky předává váš internetový prohlížeč, jako jsou vaše osobní údaje:
- datum a čas načtení některé z našich internetových stránek
- typ vašeho prohlížeče
- nastavení prohlížeče
- operační systém
- stránka, kterou jste naposledy navštívili
- množství přenesených dat a stav přístupu (přenesený soubor, nenalezený soubor atd.) a také
- vaše IP adresa.
Tyto údaje shromažďujeme a používáme výhradně v neosobní podobě během informativní návštěvy. Děje se tak proto, abychom vám vůbec umožnili používat internetové stránky, které jste navštívili, pro statistické účely a pro zlepšení naší internetové nabídky. IP adresu ukládáme pouze po dobu vaší návštěvy, k osobnímu vyhodnocení nedochází. Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji dat a po statistickém vyhodnocení jsou vymazány. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 19. 10. 2016 (Az.:C 582/14) je to přípustné i s ohledem na zákon o telemédiích.

4. souhlas s ochranou údajů
Váš souhlas si můžeme vyžádat také pro zveřejnění obrazového materiálu, který je předmětem vašich autorských práv, na němž jste vyobrazeni nebo k němuž máte práva z jiných důvodů. Souhlas můžete udělit samostatně. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

5. ochrana údajů u žádostí a v procesu podávání žádostí
Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádosti. Zpracování může probíhat také elektronicky. To platí zejména v případě, kdy žadatel předkládá správci údajů příslušné dokumenty k žádosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uchovávány za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, dokumenty žádosti se automaticky vymažou dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud vymazání není v rozporu s jinými oprávněnými zájmy správce. Mezi další oprávněné zájmy v tomto smyslu patří například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG).

6. práva subjektů údajů
Máte právo:
- požadovat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme v souladu s čl. 15 DSGVO. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly získány od nás, jakož i o existenci procesu automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;
- v souladu s čl. 16 DSGVO okamžitě požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme; - požadovat vymazání námi uložených osobních údajů v souladu s čl. 17 DSGVO, ledaže je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 18 DSGVO, pokud zpochybňujete správnost údajů, zpracování je protiprávní, ale vy odmítáte jejich výmaz a my již údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 DSGVO;
- v souladu s čl. 20 DSGVO získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě;
- v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO kdykoli odvolat svůj souhlas, který jste nám jednou udělili. Důsledkem toho je, že v budoucnu již nebudeme moci pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu a V souladu s čl. 21 DSGVO můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů v případech tam uvedených. Obraťte se prosím na adresu "datenschutz@rehwaldt.de" nebo nám svou žádost zašlete poštou na výše uvedenou adresu k rukám Dipl.-Ing. Tilla Rehwaldta.
V případě stížností máte právo podat stížnost podle čl. 77 DSGVO; zpravidla se můžete obrátit na dozorový orgán v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na náš úřad. Dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů příslušným pro naši kancelář je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Saský komisař pro ochranu osobních údajů
Kancelář parlamentu, Devrienstraße 1, 01067 Drážďany, Německo.
Tel: 0351 493-5401 - Fax: 0351 493-5490
www.datenschutz.sachsen.de
saechsdsb@slt.sachsen.de

7. právo na odvolání a námitku
Rádi bychom vás upozornili, že jakýkoli souhlas, který jste nám udělili podle zákona o ochraně osobních údajů, můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Pokud pro shromažďování údajů existují zákonné požadavky (např. seznam architektů), právo na odvolání neexistuje.

8. zabezpečení dat
K ochraně osobních údajů používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, zejména proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti útokům neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.
Údaje, které nám můžete zadat nebo předat jako soubor, mohou být námi uloženy a zpracovány podle dohody. Pokud použití a zpracování vyžaduje souhlas uživatele nebo třetích stran, lze souhlas kdykoli odvolat bez udání důvodů. V takovém případě však může dojít k narušení plnění smlouvy z naší strany.

9. lhůty pro vymazání
Osobní údaje uchováváme pouze do doby, než pomine účel jejich uchovávání, pokud neexistují zákonné lhůty pro uchovávání nebo promlčecí lhůty údajů, které mohou být užitečné pro právní stíhání, aby se zabránilo jejich vymazání (v tomto případě je zpracování údajů omezeno podle čl. 18 DSGVO).

Pozn. DSGVO - Datenschutz-Grundverordnung je ekvivalentem GDPR General Data Protection Regulation